img_category1

מקרקעין ונדל”ן

למשרדנו ניסיון עשיר ומקיף בייצוג גופים מסחריים, יזמים פרטיים וקבלנים במגוון עסקאות בתחומי הבניה למגורים, בנייה מסחרית, עסקאות משותפות, עסקאות קומבינציה, ביצוע ותמורות, ליווי רכישת קרקעות וליווי פרויקטים בחו”ל.

לקוחות משרדנו מלווים על ידינו בכל שלבי העסקאות: החל משלבי בדיקת הנאותות הקודמים לעסקאות רכישה, ליווי הליכי התכנון, ליווי הבנייה וההתקשרות עם ספקים שונים (מתכננים, קבלני ביצוע וכיוצ”ב), התקשרות בהסכמי מימון עם המערכת הבנקאית, ליווי במכירה ובהשכרה של הדירות או היחידות המסחריות, לפי העניין, וליווי מערכת היחסים המשפטית עם הרוכשים או השוכרים ובכלל זה היבטי הרישום של העסקאות, לרבות רישום בתים משותפים.

המשרד מייצג באופן קבוע יזמים וגופים קבלניים מובילים בתחום הנדל”ן בארץ ובחו”ל.

משרדנו מלווה יזמים ובעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית על פי תמ”א 38 על תיקוניה השונים (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) בכל שלב משלבי הפרויקט, לרבות ניהול משא ומתן על הסכם התמ”א, חתימה על הסכם התמ”א, מכירת הדירות החדשות בפרויקט, התקשרויות עם קבלנים, תיקון מסמכי הבית המשותף וכדומה.